Currículum Vitae
Nom i cognom: Lou Hevly
Data de naixement: 20 de juny de 1949
Adreça: c/ Trieta 31 4rt, 1a, 08240 Manresa
Telèfon: 93 877 1856
Correu: soc@visca.com
NIF: X0545865Y

Experiència professional
1972 a present: Músic professional
http://louhevly.com/music/
1981 a present: Professor autònom d'anglès a Manresa

Llibres publicats en paper

2013/03: Anglès fàcil C Curs interactiu per a aprendre els elements bàsics d'anglès.
Un mètode d’aprenentatge d’anglès adreçat expressament als catalanoparlants, en què aprofitem els molts punts en comú que tenen el català i l’anglès per fer més fàcil, ràpid i eficient l’aprenentatge de la llengua anglesa, puntualitzant sempre els casos en què alguns conceptes s’expressen de manera diferent.
NOTA: Anglès fàcil compta amb la revisió de Carles Riera.
http://visca.com/apac/af/

1995-2003: Gramàtica anglesa, vols. I-V
Aquests manuals resultaran útils tant per a l'alumne que comença a estudiar l'anglès, ja que és una gramàtica comparativa i totes les explicacions s'hi donen en català, com per a l'alumne avançat, ja s'hi tracten particularitats sovint desconegudes. A part de les explicacions, llistes i quadres, conté més de dues mil frases d'exemple.
NOTA: Gramàtica anglesa compta amb la revisió de Josep Ruaix.
http://visca.com/ga/

1995/12: Gramàtica anglesa, vol. I C Temes introductoris, fonètica i ortografia
Amb aquest primer volum de la seva GRAMÀTICA ANGLESA, l'autor ofereix, després d'uns Temes introductoris, un autèntic manual d'estudi i consulta per als qui desitgen aprofundir i perfeccionar els seus coneixements de fonètica i ortografia de l'anglès. Al llarg del volum s'estableix una continua comparació de les tres variants que poden interessar més al públic català: l'estandard dels Estats Units («General American English»), l'estandard d'Anglaterra («Received Pronunciation») i el català central. Així es veuen les semblances i diferències entre les diverses pronúncies i es pot aconseguir una informació completa i actual del tema.

http://visca.com/ga#ga1

1997/11: Gramàtica anglesa, vol. II C Verbs, primera part
Amb aquest segon volum de la seva GRAMÀTICA ANGLESA, l'autor ofereix el primer tom d'una detallada anàlisi dels verbs anglesos i les seves correspondències en català. Hi destaca un llarg capítol dedicat als anomenats modal verbs (verbs modals).

http://visca.com/ga#ga2

1999/07: Gramàtica anglesa, vol. III C Verbs, segona part
Amb aquest tercer volum de la seva GRAMÀTICA ANGLESA, l'autor ofereix el segon tom d'una detallada anàlisi dels verbs anglesos i les seves correspondències en català. Concretament, s'hi tracten els verbs d'una manera individualitzada, organitzats en tres seccions principals: verbs compostos (phrasal verbs i verbs preposicionals), complementació verbal (casuística de les relacions verb-complement) i verbs catalans problemàtics (respecte a la seva equivalènvcia en anglès). Cada verb és convenientment exemplificat amb una frase, traduïda també a l'altra llengua. El llibre conté, a més, una sèrie d'apèndixs per tal de facilitar-ne la consulta.

http://visca.com/ga#ga3

2001/06: Gramàtica anglesa, vol. IV C Noms i pronoms
Amb aquest quart i penúltim volum de la seva GRAMÀTICA ANGLESA, l'autor estudia primerament, en vuit capítols, les particularitats dels noms propis i dels noms comuns, i segonament, en catorze capítols, els pronoms personals, possessius, interrogatius, relatius, indefinits, reflexius, etc. Com de costum, l'anglès es va comparant sistemàticament amb el català i, concretament, s'analitza amb gran detall la manera de traduir els pronoms febles catalans ho, en i hi, tan usuals, a la llengua anglosaxona

http://visca.com/ga#ga4

2003/10: Gramàtica anglesa, vol. V C Adjectius, adverbis, preposicions i conjuncions
Amb aquest cinquè i últim volum de la seva GRAMÀTICA ANGLESA, l'autor estudia primerament, en nou capítols, les particularitats dels adjectius anglesos; segonament, en set capítols, els adverbis; després, en dos capítols, les preposicions, i, en un capítol, les conjuncions. Finalment s'estudien les interjecions, els numerals i la puntuació; encara, en un apèndix, es tracten certs adverbis i preposicions conflictius.

http://visca.com/ga#ga5

Llibres publicats en línia

2014/11: Diccionari català-anglès/anglès-català de locucions i frases fetes C La intenció d'aquest diccionari com consta en el títol és oferir un elenc de locucions i frases fetes catalanes traduïdes en anglès (per ara, n'hi ha més de 7100) i, per altra banda, "a dictionary that translates English idioms into Catalan" (per ara, gairebé 6500).
http://visca.com/apac/dites/

2014/02: Pronunciació anglesa simplificada C Mètode per a aprendre la pronúncia anglesa comparant la seva fonètica amb la catalana. Els dos punts principals que volem destacar d'aquest manual són: 1) en una gran majoria dels casos podem fer servir els elements de la fonètica catalana per a pronunciar un anglès elegant i comprensible i 2) el problema principal de la pronunciació dels mots anglesos no és la pronunciació en ella mateixa, sinó la manera com s'escriuen.
http://visca.com/apac/pas/

2009/10: Anglès "difícil", traducció de les frases maleïdes C Inspirats per les redaccions de la secció *El llenguatge+ del diari *Avui+, escrites fa anys pel lingüista Albert Jané, presentem cent deu articles breus, cadascun oferint observacions sobre aspectes de l'idioma anglosaxó que resulten especialment difícils per als catalans (p.e., No tardo gaire = It doesn't take me long i De qui són? = Whose are they?).
http://visca.com/apac/ad/

2008/05: *Phrasal verbs+, pas a pas C Els anomenats *phrasal verbs+, explicats i organitzats segons com es tradueixen en català. La dificultat més important que presenten els anomenats phrasal verbs és que n'hi ha tants Cel nostre diccionari en té 2.446 amb 3.850 accepcionsC que aprendre'ls pot semblar una feina sense fi. Així creiem que la clau de l'aprenentatge és organitzar aquests verbs segons la manera en què es tradueixen en català, tasca que pretenem fer en aquest llibre.
http://visca.com/apac/pv-nsum/

Articles publicats al Nuvol.com

2016/12: Els deu errors més freqüents en anglès C En aquest article recollim recollir alguns dels errors que sovint es cometen quan ens expressem en anglès.
http://www.nuvol.com/opinio/els-deu-errors-mes-frequents-en-angles/

2015/06: No tenim Aous@, en anglès C Ull viu! El fonema /òu/ no existeix en anglès; hi ha el /óu/ (home /hóum/) i el /au/ (house /haus/), però no tenim Aous@, en anglès.
http://www.nuvol.com/opinio/no-tenim-ous-en-angles/

2015/05: En tinc tants que en tinc tants com tu C Un article sobre la traducció en anglès dels girs *tant (i variants)... com+ i *tant (i variants)... que+.
http://www.nuvol.com/opinio/en-tinc-tants-que-en-tinc-tants-com-tu/

2015/03: Encara no hi estic acostumat, però m=hi acostumaré C L=anglès tradueix l=imperfet català de tres maneres principals: past continuous, past simple i la forma used to (que pot, a vegades, alternar amb la forma would). A més, a causa de la coincidència de formes, hi ha sovint confusions entre la forma used to i les locucions be used to (estar acostumat a) i get used to (acostumarse a).
http://www.nuvol.com/opinio/encara-no-hi-estic-acostumat-pero-mhi-acostumare/

2015/01: Tens walkietalkie? C Un estudi sobre els casos en què les consonants angleses són mudes.
http://www.nuvol.com/opinio/tens-walkie-talkie/

2014/11: Present normal és un *pal+ C Traduir el temps de present indicatiu català a l'anglès presenta dificultats importants, les quals analitzem en aquest estudi.
http://www.nuvol.com/opinio/present-normal-es-un-pa

2014/11: Piles que duren molt més C Quan adjectius quantitatius, com massa, molt, gaire, etc., modifiquen el mot temps, se solen traduir en anglès per locucions que inclouen l=adjectiu/adverbi long. Per exemple, el gir massa temps es tradueix per too long i el gir interrogatiu quant temps? correspon a how long?
http://www.nuvol.com/opinio/piles-que-duren-molt-mes/

2014/07: Do you mind my sitting here? C Encara que l=oració que encapçala aquest article és força entenedora (T=importa que segui aquí?), la combinació *pronom possessiu + gerundi+ pot estranyar una mica. Per a entendre la lògica d=aquesta construcció haurem de seguir un camí que, tot i ser una mica enrevessat, té alguns punts d=interès destacables.
http://www.nuvol.com/opinio/do-you-mind-my-sitting-here/

2014/06: On portem les coses? C A l=hora d=aprendre idiomes, els qui ja són bilingües tenen certs avantatges. Per exemple, si l=idioma que hom vol aprendre disposa d=un matís que no existeix en el seu idioma matern, pot passar que una segona llengua, amb què ja està familiaritzat, disposi també d=aquest matís i això li pot servir de guia. Aquest és el cas dels dos verbs anglesos que ara estudiarem.
http://www.nuvol.com/opinio/on-portem-les-coses/

Llista de correu electrònica

2017/01: An Idiom a Day C Amb *An Idiom a Day+ cada dia (de dilluns a dissabte) podeu rebre, per correu electrònic, una locució o frase feta anglesa degudament traduïda al català.
http://visca.com/apac/idioms/


Altres obres en línia

Suplement d'Anglès fàcil

2015/02: Comparació dels temps verbals C Quatre casos importants en què el temps català s'ha de traduir en anglès per un temps al qual no correspon.
http://visca.com/apac/af/suplement/20-temps-verbals.html

2015/04: Verbs pronominals C Un estudi sobre la traducció en anglès dels verbs pronominals catalans, tant els que coexisteixen amb la forma simple (p.e., quedar-se i quedar) com els que no tenen cap forma no pronominal corresponent (p.e., adonar-se.
http://visca.com/apac/af/suplement/22-verbs-pronominals.html

2015/06: Traducció en anglès de l'imperfet català C L'anglès tradueix l'imperfet català de tres maneres principals, una de les quals, *used to + simple infinitive+, es confon a vegades amb els girs *be used to+ i *get used to+. En aquest estudi intentem treure'n l'entrellat.
http://visca.com/apac/af/suplement/20-imperfet.html

2015/09: Traducció en anglès del subjuntiu català C Organitzarem les expressions subjuntives catalanes segons la manera com es tradueixen en anglès.
http://visca.com/apac/af/suplement/20-subjuntiu2018.html

2017/12: Traducció en anglès de la construcció «ser + adjectiu + que + subjuntiu» C Els adjectius catalans sovint encapçalen construccions subordinades impersonals que exigeixen l'ús del subjuntiu. Estudiem aquí la traducció en anglè d'aquests casos.
http://visca.com/apac/af/suplement/20-ser-adj-que-ordered.html

Pronunciació

2017/02: Pronunciació de mots poc familiars C Una llista d'uns 126 mots anglesos que deuran ser poc familiars, però que es pronuncien segons les normes exposades en el resum a http://visca.com/apac/pronunciacio/resum.html.
http://visca.com/apac/pronunciacio/llista-poc-familiar.html

2017/01: Consonants doblades (no geminades!) C En anglès, les consonants doblades se solen pronunciar exactament igual que les consonants soles (l'excepció és la s), ja que només es doblen per a indicar que la vocal anterior es pronuncia breu.
http://visca.com/apac/pronunciacio/double-cons.html

2016/12: Parells mínims: Parells de mots que es diferencien només pels sons /æ/ i // C Intentarem resoldre la confusió que pot haver-hi entre els fonemes anglesos /æ/ (p.e.: cat) i // (p.e.: cut).
http://visca.com/apac/pronunciacio/a-curta.html

2016/12: Parells mínims: Grups de tres mots (dos parells mínims) que es diferencien només pels sons vocàlics /è/, /é/ i /iï/ C Un exercici per a distingir els sons de la e oberta anglesa, que s'escriu e o ea, de la e tancada anglesa, que s'escriu i, del diftong /iï/, que s'escriu ee, ea o ie.
http://visca.com/apac/pronunciacio/e-curta.html

2016/11: Parells mínims: Vocals llargues i breus C Quan la vocal va davant de consonant+vocal, sona llarg; altrament sona breu.
min-pair-llarg-curt.html

2016/07: Paraules angleses monosillàbiques que terminen en k o ck C Hi ha un gran nombre de monosíllabs anglesos que terminen en k o ck; el primer quan hi ha dues vocals davant seu i el segon quan n'hi ha una.
http://visca.com/apac/pronunciacio/voc-ck.html

2016/07: Consonants angleses mudes C Com és el cas en català, en anglès alguns mots contenen consonants que no es pronuncien.
http://visca.com/apac/pronunciacio/consonants-mudes.html

2016/07: La pronunciació dels grups all, alt i ald; i old, olt i oll C Hi ha dos grups de mots en anglès que a vegades es confonen a causa de la mala pronunciació: els terminats en all, alt i ald i els que s'acaben en -old, -olt i oll.
http://visca.com/apac/pronunciacio/all-old.html

2015/12: Pronunciació de les vocals tòniques de mots manllevats de francès C La norma que diu que una vocal es pronuncia llarg quan va davant de consonant més vocal té moltes excepcions en el cas de mots manllevats del francès.
http://visca.com/apac/pronunciacio/mots-manllevats.html

2015/10: fail, fall, feel, fell, etc. C Les paraules angleses d'una síllaba que comencen en f i terminen en l sovint es confonen. Heus ací una taula que esperem que sigui útil.
http://visca.com/apac/pronunciacio/fail-fall.html

2014/07: La pronunciació de paraules que terminen en ate C El sufix ate dels mots anglesos d'arrel llatina es pronuncia /eit/ per als verbs i /t/ per als noms i adjectius.
http://visca.com/apac/pronunciacio/ate.html

2010/01: Loutube C Vídeos de pronunciació anglesa amb en Lou Hevly i la Danielle Balfour.
http://visca.com/loutube/

2009/07: Pronúncies excepcionals C Unes pàgines dedicades a les pronúncies excepcionals més importants en anglès.
http://visca.com/apac/pronunciacio/excepcions.html

2008/12: Diferències entre els dialectes americans i britànics C Comparem amb el català els dos dialectes més comuns d'anglès, General American i Received Pronunciation (anglès britànic). http://visca.com/apac/pronunciacio/diff-RP-GA.html

2008/06: Pronunciació de vocals en síllabes tòniques C Cada vocal en anglès sona de tres o quatre maneres diferents i és la posició de la vocal dins el mot que controla com es pronuncia. Oferim aquí un breu estudi sobre les normes que determinen aquestes pronúncies.
http://visca.com/apac/pronunciacio/voc-sil-ton.html

2008/05: Pronunciació dels dígrafs C Pàgina interactiva en què es pot practicar la pronunciació d'uns 500 mots que contenen un dels 19 dígrafs anglesos.
http://visca.com/apac/pronunciacio/pron-digraf.html

*Phrasal verbs+

2017/03: 50 dels *phrasal verbs+ més comuns C Una lista amb exemples de 50 dels *phrasal verbs+ d'ús més freqüent.
http://visca.com/apac/pv-nsum/50.html

2017/03: 270 *phrasal verbs+ importants classificats pel tipus C 73 verbs preposicionals, 41 verbs adverbials intransitius, 86 verbs adverbials transitius i 70 verbs adverbials de règim preposicional.
http://visca.com/apac/pv-nsum/list-pv.html

2017/03: Cas especial: *verb+adverbi+ anglès traduït per *verb+gerundi+ català C Hi ha molts casos en què la combinació anglesa *verb + adverbi+ es tradueix en català pel gir *verb+gerundi+, on el verb anglès correspon al gerundi català i l=adverbi anglès correspon al verb català. Per exemple, Sam walked/ran/jumped/flew in = En Sam entrà caminant/corrent/saltant/volant.
http://visca.com/apac/pv-nsum/verb-ang-gerundi-cat.html

2008/10: Diccionari de *phrasal verbs+ traduïts al català C Traduccions en català d'uns 2400 *phrasal verbs+.
http://visca.com/apac/pv/phrasal-verbs.html

2008/07: Cercador de *phrasal verbs+ C Eina per a cercar tot tipus de *phrasal verb+. Per exemple, una cerca del verb get trobarà tots els phrasal verbs que es componen de la combinació *get + adverbi o preposició+ i una cerca de l'adverbi out tornarà tots els phrasal verbs que inclouen aquest mot. A més es pot cercar les definicions catalanes: una cerca del verb entrar tornarà tots els phrasal verbs que inclouen aquest mot en les seves definicions.
http://visca.com/apac/pv/

Articles

2017/04: La traducció en català del mot even C El mot anglès even es tradueix en català per fins i tot i ni, i *encara+comparatiu+; even so = tanmateix; even though = *encara que + indicatiu+ i even if = *encara que + subjuntiu+.
http://visca.com/apac/articles/even.html

2017/04: Exemples del futur C L'anglès tradueix el futur català de tres maneres principals i és a vegades difícil de saber quina és l'adequada. Vet aquí 25 frases de futur en català acompanyades d'una breu explicació de la raó del seu ús.
http://visca.com/apac/articles/futur.html

2017/03: Cal usar finish o end? C Els mots finish i end tenen significats similars i són sovint intercanviables. Tot i així hi ha algunes diferències, que en aquest article detallarem.
http://visca.com/apac/articles/end-finish.html

2017/02: Traducció en anglès del gir *preposició + mot interrogatiu + verb+ C L'anglès tradueix aquest gir català *mot interrog. + aux. + subj. + verb + prep.+; p.e., Amb qui vols ballar? = Who do you want to dance with?
http://visca.com/apac/articles/9-prep-interrog-verb.html

2017/01: Traducció en anglès de perífrasis verbals catalanes C Les perífrasis verbals són estructures formades per un verb auxiliar (conjugat), una preposició (optativa) i un verb en forma d'infinitiu, gerundi o participi. El conjunt té sovint un significat no literal i, per tant, la traducció en anglès d'aquestes perífrasis s'ha d'aprendre amb la pràctica. Heus ací uns quants exemples d'aquestes expressions amb les traducions corresponents en anglès.
http://visca.com/apac/articles/perifrasis-verbals.html

2016/11: El gerundi com a complement verbal C Molts verbs anglesos regeixen un gerundi com a complement verbal on el català s'empra un infinitiu Cp.e., I avoid seeing them = Evito veure'lsC i en aquest article presentem una llista dels més importants.
http://visca.com/apac/articles/gerundis.html

2016/10: Els infinitius com a complements verbals C En aquest article estudiem quatre classes de verbs anglesos que accepten infinitius com a complements.
http://visca.com/apac/articles/infinitius.html

2016/06: Com traduïm els verbs quedar i quedarse? C Una anàlisi de la traducció en anglès d'un verb de molts sentits (p.e., queden tres pomes, van quedar amics, queda a mà dreta del camí, el color groc no li queda bé, vam quedar a les tres, m'agrada com ha quedat el passeig, etc.
http://visca.com/apac/articles/quedar.html

2016/06: El complement indirecte com a subjecte C L=anglès pot fer servir un complement indirecte com a subjecte d=una oració passiva per a enfocar l=atenció sobre aquest element (p.e., I was given the papers = A mi m=han donat els papers),
http://visca.com/apac/articles/indirecte-com-a-subjecte.html

2016/05: Expressions no literals del gir anglès *nom+nom+ C En general, la traducció en català del gir anglès *nom + nom+ no presenta gaires dificultats; p.e., race horse = cavall de curses i horse race = cursa de cavalls. No obstant això, hi ha un bon grapat d'aquestes expressions que no tenen sentits literals i, per tant, en aquest estudi oferim les definicions dels més importants.
http://visca.com/apac/articles/nnd.html

2016/05: How + adjectiu, what + nom nocomptable i plurals, what a + nom comptable C Les traduccions en català de diverses expressions admiratives angleses.
http://visca.com/apac/articles/how-what.html

2016/03: Respostes breus: *persona + també/tampoc+ C Les respostes breus catalanes *persona+també+ i *persona+tampoc+ es tradueixen en anglès pels girs *so+auxiliar+persona+ i *neither+auxiliar+persona+.
http://visca.com/apac/articles/tambe-tampoc.html

2016/03: Casos en què no es tradueix ho quan representa una subordinada C Hi ha verbs catalans que accepten una subordinada com a complement i tal complement es pot substituir pel pronom feble ho. Doncs, bé, hi ha un grup de verbs anglesos pels quals el pronom ho no se sol traduir; ex.: Ja ho sé = I know.
http://visca.com/apac/articles/verbs-without-it.html

2016/01: Els sufixos ward(s) i wise C Un breu estudi dels sufixos anglesos -ward(s) i -wise.
http://visca.com/apac/articles/ward-wise.html

2015/10: Cal usar win o gain? C El verb català guanyar es tradueix, en anglès, per quatre verbs principals: 1) quan es tracta de diners, make o earn; 2) quan vol dir vèncer, beat; 3) quan es tracta d'una vistòria, win i quan significa augmentar, gain.
http://visca.com/apac/articles/win-gain.html

2015/09: Determinació de noms per altres noms C L'anglès fa servir la construcció *nom + nom+ per a un gran nombre d'expressions, sobretot aquelles en què el primer nom classifica el segon; per exemple, comparem race horse (cavall de curses), un tipus de cavall, i horse race (cursa de cavalls), un tipus de cursa. Classifiquem en nou grups aquestes expressions, les que destaquen composició,finalitat, pertinença, lloc, contenidors, activitats, quantitats/mides, producció i derivats de verbs.
http://visca.com/apac/articles/noun-noun.html
C Llista de les combinacions *nom + nom+ més freqüents
http://visca.com/apac/articles/noun-noun2.html

2015/09: Combinacions *número + guionet + nom + nom+ C L'anglès sol fer servir la construcció *nom + guionet + nom + nom+ quan destaca la quantitat o mida d'una cosa; p.e., oneyear contract = contracte d'un any, 100meter dash = esprint de cent metres, etc.
http://visca.com/apac/articles/num-hyphen-nom.html

2015/09: La traducció en català dels mots as i so C Els mots as i so s'empren principalment com a conjuncions, però tenen també altres valors gramaticals. En article estudiarem els seus usos principals.
http://visca.com/apac/articles/as-so.html

2014/06: El *fer+ causal es tradueix per *make+ o per *have+ C El verb fer denota causa en expressions com Em faràs caure i Li han fet repetir el curs. En la majoria d'aquests casos, l'anglès tradueix fer per make made made (You'll make me fall i They made him repeat the course), però hi ha casos importants en què fer es tradueix per have had had. L'elecció de l'ús d'un verb o de l'altre és una mica complexa i així n'oferim un resum.
http://visca.com/apac/articles/fer-have.html

2014/03: Verbs que es combinen amb *at + persona+ C Quan en català parlem de les diverses maneres en què les persones interactuen, no solem emprar una preposició (exs.: Em va mirar, La vaig escridassar, etc.). En canvi, l'anglès sovint hi vol collocar la preposició at (He looked at me, I screamed at her).
http://visca.com/apac/articles/verb-at.html

2013/09: Adverbis i preposicions amb sentits similars C Un aspecte de l'estudi dels adverbis i preposicions anglesos que sovint causa confusions és el fet que dos o més adverbis o preposicions poden tenir sentits afins. En aquest article estudiarem aquests parells o grups per tal de reconèixer-ne les diferències.
http://visca.com/apac/articles/adv-prep-sentit-sim.html

2013/09: Es tradueix *el mateix que+ per *the same as+ o *the same that+? C El gir català *article definit + mateix + nom + que+ es pot traduir de dues maneres en anglès: *the same + nom + as+ i *the same + nom + that+. Com a regla pràctica podem dir que el gir es tradueix per the same ... as excepte quan el complement és una clàusula subordinada, cas en què s'usa amb més freqüència the same ... that.
http://visca.com/apac/articles/same-as-that.html

2013/06: Cal usar in o at? C A vegades és difícil de saber quan la preposició catalana a es tradueix en anglès per in o at. Esperem que les taules que oferim aquí puguin resoldre alguns dels dubtes.
http://visca.com/apac/articles/in-at.html

2013/04: Cal usar wide o broad? C L'anglès disposa de dos adjectius que tradueixen l'adjectiu català ample, wide i broad, i l'ús de l'un o l'altre depèn del nom modificat.
http://visca.com/apac/articles/wide-broad.html

2013/03: In the middle of C L'expressió anglesa in the middle of es pot traduir en català de maneres diverses, depenent del complement.
http://visca.com/apac/articles/middle.html

2013/02: Cal usar little o small? C L'anglès disposa de dos adjectius que tradueixen l'adjectiu català petit, small i little, i l'ús de l'un o l'altre depèn del nom modificat.
http://visca.com/apac/articles/little-small.html

2013/02: Cal usar high o tall? C L'anglès disposa de dos adjectius que tradueixen l'adjectiu català alt, high i tall, i l'ús de l'un o l'altre depèn del nom modificat.
http://visca.com/apac/articles/high-tall.html

2012/12: It identificador C L'anglès fa servir el pronom neutre it com a subjecte quan identifiquem les persones; ex.: Look, it's Maria = Mira, és la Maria.
http://visca.com/apac/articles/it.html

2012/12: La traducció en anglès de ja i encara C Els adverbis de temps catalans, ja i encara, es tradueixen en anglès per still, yet, already, any more i no/any longer. La distribució és més d'una mica enrevessada i en aquest estudi intentem treure'n l'aigua clara.
http://visca.com/apac/articles/encara-ja.html

2012/11: Quan comencem la carrera? C En anglès, el mot career es refereix sempre al progrés professional al llarg de tota la vida i no a uns estudis universitaris regulars que porten a l'obtenció d'un títol.
http://visca.com/apac/articles/carrera.html

2012/10: Give him something o Give something to him? C En anglès, el complement indirecte, tant si és un nom com un pronom, se sol collocar just després del verb, p.e., I gave him a book (Li vaig donar un llibre). )Ara bé, és correcta la proposició I gave the book to him?
http://visca.com/apac/articles/give-someone.html

2012/07: Cal dir *half the + nom+ o *half of the + nom+? C L'article la del gir *la meitat de+ no es tradueix mai en anglès. En canvi, la traducció de la preposició de és, a grans trets, opcional; per exemple, la meitat de les noies = half (of) the girls. La freqüència de l'ús o no de la preposició of depèn del complement, i en aquest article intentem quantificar aquesta freqüència.
http://visca.com/apac/articles/half-of-the-noun.html

2012/05: Cal fer servir get o become davant d'adjectiu? C Hi ha un grup de verbs pronominals catalans que descriuen un canvi d'estat o de condició i que solen traduirse pels girs *get+adjectiu+ o *become+adjectiu+ i l'ús de l'un o l'altre depèn generalment del complement adjectival. Oferim aquí una llista, ordenada per freqüència d'ús, d'expressions en què els girs *get/become + adjectiu+ es tradueixen per verbs pronominals catalans.
http://visca.com/apac/articles/get-become.html

2012/02: Cal usar do o make? C L'anglès disposa de dos verbs que solen traduir el verb català fer, do i make, i l'ús de l'un o l'altre depèn dels seus complements. En aquest article oferim algunes generalitzacions sobre la distribució de make i do i, després, unes taules, ordenades segons criteris diferents, que pensem que poden ser útils.
http://visca.com/apac/articles/do-make.html

2012/01: Sufixos anglesos C Oferim aquí una llista de 35 sufixos anglesos, especificant-ne els sentits i les correspondències en català.
http://visca.com/apac/articles/suffixes.html

2011/11: Adjectius compostos: *part del cos + ed+ C Hi ha moltes expressions angleses, sovint amb sentits no literals, que es formen afegint el sufix -ed a una part del cos; p.e., evenhanded = imparcial, lighthearted = de cor alegre, narrowminded = intolerant, etc. Oferim aquí una llista d'unes 140.
http://visca.com/apac/articles/noms-ed.html

2009/03: Traducció en anglès de les subordinades de complementació catalanes C En aquesta obra estudiarem com es tradueixen en anglès els verbs catalans en temps subjuntiu que apareixen en subordinades de complementació, és a dir, subordinades encapçalades per la conjunció que.
http://visca.com/apac/articles/sdc.html

2008/05: Complementació de verbs per infinitiu o gerundi C En aquesta obra estudiem noranta-cinc verbs anglesos que accepten com a complements infinitius i gerundis. D'aquests, alguns accepten només l'infinitiu, altres només el gerundi i hi ha un tercer grup que accepta tots dos, a vegades amb sentits diferents.
http://visca.com/apac/articles/verb_comp/

C Llista de verbs que accepten infinitius o gerundis com a complement verbal
http://visca.com/apac/articles/verb_comp/verbs/allverbs.html

C Llista de verbs ordenats pel tipus de complementació verbal que accepten
http://visca.com/apac/articles/verb_comp/verbs/groups.html

Metodology

2015/02: Utilitzant el català per a facilitar l'aprenentatge de l'anglès C En aquest article defensarem la tesi que, en el cas dels adolescents i adults, l'ús del català Ci per ús del català entenem l'ús de la traduccióC en les classes d'anglès pot facilitar i accelerar l'aprenentatge. L'anglès i el català tenen molts punts en comú i un professor amb un bon coneixement d'amdós idiomes pot aprofitar aquestes similaritats per a fer que les classes siguin més entenedores i divertides.
http://visca.com/apac/presentacio/

2014/01: Traducció: la clau per a aprendre l'anglès C Si aquí a Catalunya tenim el gran avantatge d'un professorat bilingüe, per què ensenyen l'anglès com si fossin angloparlants monolingües? La metodologia basada en la traducció és intuïtiva i útil per a ensenyar l'anglès i hauríem d'encoratjar els nostres professors a ferne ús.
http://visca.com/apac/metod/traduccio.html

2012/01: No som xinesos C Té sentit ensenyar l'anglès a Catalunya de la mateixa manera que s'ensenya a la Xina?
http://visca.com/apac/metod/xinesos.html

2011/10: Feste amic del diccionari! C Si vols millorar l'anglès, val més un diccionari que no pas la intuïció.
http://visca.com/apac/metod/amics.html

Miscellània

2014/02: Vocabulari C Aquestes pàgines ensenyen el vocabulari anglès mostrant clarament la relació entre la manera que s'escriuen els mots i la manera que es pronuncien. Les llistes s'ordenen segons la importància (freqüencia d'ús) dels mots.
http://visca.com/apac/vocabulari/

2011/07: Correccions i esmenes als diccionaris anglès/català i català/anglès de l'Enciclopèdia Catalana C Quan es considera la immensa quantitat d'informació detallada que s'ha de recollir i manipular per a compondre un diccionari, és un testimoni de la destresa i de la cura dels autors el fet que A se'ls hi esmunyen tan poques errades. No obstant això, ningú no és perfecte i, per tant, oferim ací algunes esmenes i correccions als diccionaris DAC i DCA.
http://visca.com/apac/dict/

2008/05: Frases maleïdes, un joc de traducció C El joc de les frases maleïdes és molt senzill: Oferim una oració en català i se n'ha d'escriure la traducció en anglès. Si la resposta és correcta, oferirem una altra frase per a traduir; si no, caldrà provarho un altre cop o demanar la solució.
http://visca.com/apac/fm/

2007/02: Diccionari regex C El Diccionari Regex és una versió en línia del Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans que permet fer cerques de mots basades en patrons i ordenar els resultats segons la categoria gramatical.
http://visca.com/dr/

2006/01: Regex Dictionary C The Regex Dictionary is a searchable online dictionary that returns matches based on strings rather than on whole words, while optionally grouping results by their part of speech.
http://visca.com/regexdict/

9