louhevly.com | Música | Desperate Measures

Imaginary Conversations
Converses imaginàries

Versió MP3
I have imaginary conversations with you all day
And you're really quite impressed by all the clever things I say.
But then you say you gotta go, you've got class, you gotta do a show,
Music dances, aunts and cousins.... my priority is low.
Tinc converses imaginàries amb tu durant tot el dia
i quedes bastant impressionada de les brillants coses que et dic,
però després dius que te n'has d'anar, que tens classe, que tens un concert
música, dansa, tiets i cosins; la meva prioritat és l'última.
Alba don't go, make this your home.
Imaginary is fine but I'm wasting my time trying to talk to you alone.
No te'n vagis Alba, fés d'això casa teva.
Imaginar està bé però perdo el temps intentant de parlar amb tu quan estic sol.

Today we had a little spat I guess I must've raised my voice,
'Cause some folks who couldn't see you complained about the noise.
So we had an energetic altercation, the cops hauled me to the station;
I called, you came, but when you learned the facts you told me I ought to stay.
Avui hem tingut una petita baralla i suposo que dec haver aixecat la veu,
perquè una gent que no et podia veure es queixava del soroll.
Per tant, hem tingut una energètica discussió, els polis m'han arrossegat fins a l'estació;
t'he trucat, has vingut, però quan t'has assabentat dels fets m'has dit que m'hi hauria de quedar!
Alba don't go, please take me home,
Imaginary is fine but I'm wasting my mind, trying to talk to you alone.
No te'n vagis Alba, porta'm a casa,
Imaginar està bé però m'està destrossant, d'intentar de parlar amb tu quan estic sol.

Last night I dreamed you told me you'd make all my dreams come true
And though I knew I had to be dreaming and knew just what I had to do:
I took you by the hand, left the ground below to fly so high...
Ahir a la nit vaig somiar que em deies que faries realitat tots els meus somnis
i encara que sabia que devia estar somiant, jo sabia exactament el que calia fer.
Et vaig agafar de la mà, vam deixar la terra a sota per volar ben amunt.
Alba don't go, make this our home,
Imaginary is fine if it means you'll be mine I wanna talk to you alone.
Alba no t'en vagis, fés d'això casa nostra.
Imaginar està bé si significa que tu seràs meva, vull parlar amb tu a soles.

louhevly.com | Música | Desperate Measures