louhevly.com | Música | Frontier Justice

Signs of Life
Senyals de vida

Versió MP3
I need signs of life from you darling
If you want me to be more than a friend.
Indications that you care
A little signal that you dare
To know what happens when you give me signs of life.

Necessito senyals de vida de tu, estimada,
si vols que sigui més que un amic,
indicacions que t'importo o
un petit senyal que em mostra t'atreveixes a
saber què passa quan em dónes senyals de vida.
Hey, I'm no Romeo, I come from northern climes,
I need a little warmin' up before my bells will chime.
If you won't be my lover
I'll just have to find another
Then you're gonna' wish you'd gave me signs of life.
Ei, no sóc cap Romeo, vinc dels climes del nord.
Necessito una mica d'escalfor abans que em sonin les campanes.
Si no vols ser amb mi,
hauré de trobar-ne una altra,
però llavors desitjaries que m'haguessis donat senyals de vida.

I need signs of life from you darling,
A woman ought to do her equal share.
She's gotta' take the chance
He'll tell her he don't want romance
A man can't yield if no one gives him signs of life.
Necessito senyals de vida de tu estimada.
Una dona hauria de fer la seva part igual que l'home.
Ella ha de córrer el risc
que ell li digui que no la vol.
Un home no pot rendir-se si ningú no li dóna senyals de vida.
This old wagon don't get rollin' till it's past the hump.
To get that water flowin', first you gotta' prime the pump.
Delay too long and I won't
Have the time to show you I know
What it takes to make you give me signs of life.
Aquest vell vagó no rodarà bé fins que no hagi passat la cresta del tossal.
Per fer que l'aigua ragi, primer has d'encebar la bomba.
Si dubtes massa,
no tindré temps de mostrar-te que sí que sé
què podria fer jo perquè tu em donessis senyals de vida.

louhevly.com | Música | Frontier Justice