louhevly.com | Música | Frontier Justice

Slow Mind

Versió MP3
Slow mind, runnin just a step behind
Never be the first in line with a slow mind
Lives a little out of time.
Ment lenta, corrent un pas endarrere,
mai no serà el primer de la fila amb una ment lenta,
viu una mica arítmicament.

So kind, those who try to find a way
Never know the words to say to a slow mind
Victim of nobody's crime.
Tan amables, els qui busquen una manera,
mai no saben les paraules de dirigir a una ment lenta,
víctime del delicte de ningú.

How much love is enough for a... Amb quant amor hi ha prou per a una...

Slow mind, bound to be dissatisfied
Nothin but the best denied, slow mind
Runnin just a step behind.
ment lenta, condemnada a la dissatisfacció.
No se li nega res excepte el millor, ment lenta,
corrent un pas endarrere.

louhevly.com | Música | Frontier Justice