louhevly.com | Música | Montana Blood

Goin back to Welfare

Versió MP3
Well I've been me to school a time or two and I studied hard and got a degree
But when I looked for a job they'd been took by the mob of people with the same degree as me.
Now I don't need much in the way of pay, but I got a wife and child and another on the way.
My solution's academic I'll dispense with the polemic and see my social worker today.
Bé he estat a l'escola alguna vegada i vaig estudiar fort i vaig obtenir un títol
Però quan vaig buscar una feina, ja les havien agafat la gent amb el mateix títol que jo.
Ara no em cal cobrar gaire, però tinc una esposa, un fill i un altr pel camí.
La meva solució és acadèmica, prescindiré de la polèmica i veuré avui la meva treballadora social.

Because I'm going back to welfare, my finest opportunity.
I've got a lovin wife, she's the light of my life and our little boy make three
Well the welfare people they treat us fine and at the end of the month there's a little left for wine
I'm going back to welfare, my finest oppoortunity.
Perquè tornaré a l'assistència social, la meva millor opportunitat
Tinc una dona encantadora que és la llum de la meva vida i el nostre nen fa tres
Bé, els assistents socials ens tracten bé i al final del mes hi queda una mica per vi
Tornaré a l'assistència social, la meva millor opportunitat.

The jobs I've had ain't been that bad, I wouldn't say they made me sick
But livin all your life with a job from nine to five don't leave you no time for kicks
They say that being on welfare don't get you noplace, but from the looks of where they're at I'd say it ain't no disgrace
My time is my own, I spend most of it stoned and I'm livin at a natural pace.
Les feines que he tingut no han estat malament del tot, no diria que em feien fàstic, Però viure tota la vida amb una feina de nou a cinc no et deixa temps per a les emocions fortes
Diuen que rebre assistència social no et porta enlloc, però jutjant per on són ells diria que no és cap vergonya
Gaudeixo del meu temps, la major part del qual passo col·locat i visc a un ritme natural.

Because I went back to welfare, my finest opportunity.
I've got a lovin wife, she's the light of my life and our little boy make three
Well the welfare people they treat us fine and at the end of the month there's a little left for wine
I'm going back to welfare, my finest oppoortunity.
Perquè tornaré a l'assistència social, la meva millor opportunitat
Tinc una dona encantadora que és la llum de la meva vida i el nostre nen fa tres
Bé, els assistents socials ens tracten bé i al final del mes hi queda una mica per vi
Tornaré a l'assistència social, la meva millor opportunitat.

louhevly.com | Música | Montana Blood