louhevly.com | Música | Montana Blood

Genevieve

Versió MP3
She comes in every Saturday to work behind the bar
Everyone's been tryin, no one's gotten far
Since she came the business been fine
There's forty, fifty jokers hanging round at closing time
For Genevieve! They hang around for Genevieve!

Arriba tots els dissabtes per treballar darrere del bar
Tothom ho ha estat provant, ningú no ha reeixit
Des que va arribar, els amos fan l'agost
Hi ha quaranta, cinquanta paios matant l'aranya a l'hora de tancar.
Es queden per Genevieve!

TORNADA
I'm not leaving here till Genevieve is out the door and up the stairs No me n'aniré fins que la Genevieve hagi sortit i pujat l'escala.

When she tips a bottle it gives my body chills
One look at my reactions and you'd think I was taking pills
She's watching me right now it's giving me a thrill
But at six o'clock this morning I'll be howling on a hill
For Genevieve! Howling like a wolf for Genevieve!
Quan la veig abocant una ampolla em fa calfreds
Mirant les meves reaccions, creuries que prengués pastilles
M'està mirant ara mateix i m'emociona
Però a les sis de la matinada estaré udolant al turó
Per a Genevieve! Udolant com un llop per a Genevieve!

When I come in the door and got a look at Genevieve
I hung around so long they had to make me leave
Then I took my saxophone beneath her window on the street
So the last thing she'd hear at night before she goes to sleep
Is Genevieve! Ge ge ge ge ge Genevieve!
Quan vaig passar per la porta i vaig veure la Genevieve
Em vaig quedar tant de temps que havien de fer-me fora
Llavors vaig portar el meu saxo al carrer sota la seva finestra
Perquè l'última cosa que sentí a la nit abans de dormir
Sigui Genevieve! Tge tge tge tge Genevieve!

The other night I saw her holding hands across the bar
I had a heart attack and fell on the floor
By the time we reached the clinic I was DOA (Dead on Arrival)
Now if you hear a ghostly moaning in your ear, it's me
Genevieve! That's right, it's me, Genevieve!
L'altra nit, la vaig veure agafada de la mà d'algú
Vaig tenir un atac de cor i vaig caure a terra
Quan vam arribar a la clínica jo ja era "mort a l'arribada"
Ara, si sents un gemec fantasmagòric a l'orella, sóc jo,
Genevieve! Així és, sóc jo, Genevieve!

louhevly.com | Música | Montana Blood