louhevly.com | Música | Montana Blood

Montana Girls

Versió MP3
I'm gonna be down in Miles City buckarooin
Every cowboy in Montana will be too
I'll tell my boss I want my money before payday
I'll tell your papa I'll keep an eye on you

Estaré a Miles City fent de vaquero
Totd els vaquers de Montana també ho seran
Li diré al meu cap que vull els diners abans del dia de pagament
Al teu pare li diré que et controlaré

TORNADA
Those rank old buckin horses gonna meet their betters
We're gonna show them just what buckaroos are for
Look out, Montana girls, do up your hair in curls
We'll be in town next Saturday, Yippie ai ay!
We're riding into town, we'll swing you all around
We'll dance that old Montana way.
Aquells ufanosos "bucking broncos" es trobaran amb vaqueros que hi són superiors
Els ensenyarem de què serveixen els vaqueros
Vigileu, noies de Montana, poseu en rínxols els caballs
Estarem a la ciutat el proper dissabte, Yippie ai ay!
Ens dirigim cap a la ciutat, us giravoltarem
Ballarem d'aquella manera antiga de Montana.

They've got some mean buckin horses in Miles City
They know their business, boys, they're ornery as can be
It takes an auction and an auctioneer to sell them
Only the rodeo would buy them, yes siree!
Tenen uns "buckin broncos" mesquins a Miles City
Saben el que fan, nois, són tan caparruts com es pugui imaginar
Es necessita una subhasta i un subhastador per a vendre'ls
Només el rodeo els compraria, sí senyor!

louhevly.com | Música | Montana Blood