louhevly.com | Música | Robert and Lou

DuCaniveaux Boogie

Versió MP3
Here's a little song from the Famille Royale
It's a groovy little boogie for you guys and gals
Called DuCaniveaux Boogie, it's DuCaniveaux Boogie
Keeps you royal twenty-four hours a day
Vet aquí una cançoneta de la família reial:
és un boogie graciós per a tots i totes, de vosaltres
que s'anomena el DuCaniveaux Boogie, és el DuCaniveaux Boogie,
et manté reial vint-i-quatre hores al dia.

We play rock, bop, country and swing
Here's the kind of music makes you feel like a king
It's DuCaniveaux Boogie...
Toquem rock, bop, country i swing,
aquí teniu el tipus de música que us fa sentir com un rei:
és el DuCaniveaux Boogie...

They call me the Saint, Gens, Rei, Louie or King
But they call me the greatest when they hear me sing
The DuCaniveaux Boogie...
Em diuen el Sant, Gens, Rei, Louie o King
Però em diuen que sóc el millor quan em senten cantar
el DuCaniveaux Boogie ...

They call me the Queen cause I married the King
But I only did it cause I like his thing
It's DuCaniveaux Boogie...
Em diuen la Reina perquè em vaig casar amb el rei
però només ho vaig fer perquè m'agrada la seva cosa:
És el DuCaniveaux Boogie ...

Red are the roses, green are the trees,
If you want a little thrill just watch my knees
Do DuCaniveaux Boogie...
Keeps them royal...
Vermells són les roses, verds són els arbres,
si vols emocionar-te una mica, només cal que vegis els meus genolls
fent el DuCaniveaux Boogie ...
Els manté reals ...

I'm a funky robot made of glass, steel and bolts,
But the music didn't move me till I got a soul
Doing DuCaniveaux Boogie...
Keeps me oiled...
Sóc un robot funky fet de vidre, acer i perns
però la música no m'ha mogut fins que vaig aconseguir una ànima
fent DuCaniveaux Boogie ...
Em manté lubricat ...

louhevly.com | Música | Robert and Lou