louhevly.com | Música | Robert and Lou

Q'ara Q'orum

Versió MP3
Out on the windswept plains of Q'ara Q'orum
A mule and man lay dying in the sun
The wings of Angel Azra'il beat o'er him
Allah proclaimed his dying had come
Pel desert de Q'ara Q'orum
una mula i un home es moria a ple sol.
Les ales de l'àngel Azra'il batien fort a sobre,
Allà proclamà que la seva mort havia arribat

When suddenly to his astonished vision
The mule into a maiden was transformed
As lovely as the houris of Elysium
She raised his head onto her white arm
Quan de sobte, davant els seus ulls astorats
la mula s'ha transformat en una dona;
tan maca com les huris del Paradís,
li recolzava el cap al seu braç blanc.

louhevly.com | Música | Robert and Lou