louhevly.com | Música | Robert and Lou

Song of Gens

Versió MP3
Come gather round and hear me sing the glory of the Gutter King
Join hands all lands and chant the Song of Gens
"And Robert the Robot!"
Veniu i sentiu-me cantar la glòria del Rei de la Cuneta.
Agafeu-vos de mans, tots els països, i canteu la Cançó d'en Gens.
"I Robert el Robot!"

Listen, Bud, don't interrupt! I'll pull your plug then you'll shut up
And spoil no more the glorious Song of Gens
"And Robert the Robot!"
Escolta'm, noi, no m'interrompis. Et desendollaré i llavors, sí que callaràs
i mai més no faràs malbé la gloriosa Cançó d'en Gens.
"I Robert el Robot!"

Rebel robot, now desist! I warn you Bob, don't get me pissed!
"I don't care if King you are, you can't blow horn and strum guitar..."
Robot rebel! Para d'una vegada! T'aviso, Bob, no em facis enfadar!
"No m'importa si ets el rei, no pots bufar el clarinet i tocar la guitarra alhora..."

Now we've reached a compromise, we sing together, harmonize,
And bring you world the glorious Song of Gens and Robert the Robot!
Ara hem arribat a un acord, cantem junts, harmonitzem,
i portem al món la gloriosa Cançó d'en Gens i d'en Robert el Robot.

louhevly.com | Música | Robert and Lou